T.C.
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI

 Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 
SAYI : 1                                                                                                                                                                                                                                                                        28.02.2017
KONU: Yapım işi İhalesi                           
İHALE İLANI         
                                                                        
a) BİRLİĞİN ADI : Yeşilyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :
            YEŞİLYURT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE AŞAĞIDA BELİRTİLEN OKULLARIN BAÇE DÜZENLEME (SPOR TESİSİ) YAPIM İŞİ
 
1- Milli Hakimiyet Ortaokulu Bahçe Düzenlemesi (Spor Tesisi)
2- Yunus Emre Ortaokulu Bahçe Düzenlemesi (Spor Tesisi)
3  Yeşilyurt Çok Programlı Lisesi Bahçe Düzenlemesi  (Spor Tesisi)
4- Yeşilyurt Şeyh Şemsettin Bey İlkokulu Bahçe Düzenlemesi (Spor)
5- Yeşilyurt Kuşçu Ortaokulu Bahçe Düzenlemesi (Spor Tesisi)
 
c) İŞİN YAPILACAĞI YERLER:  Yeşilyurt Merkez İlçesi Okul bahçeleri ile Kuşçu Köyü Okul Bahçesi.
 
ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :
            Söz konusu işlere ihale tarihinden sonraki sözleşmenin imzalanacağı 5 günlük süre sonunda başlanacak olup işlerin bitirilme süresi 150 gün.
 
d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
1.      Tebligat için adres beyanı
2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde davet tarihi yılında alınmış bilgisine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından davet tarihinin bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
                c) Tüzel kişilerde açık eksiltmeye teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tastikli vekâletname.
           3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
                a) Gerçek kişi olması halinde noter tastikli imza beyannamesi.
                b) İş ortaklığı olması halinde Noter tasdikli ortaklık beyannamesi.
           4. İş Deneyim Belgesi;Verilen teklifin en az %10 nu kadar iş deneyim belgesi verilmesi, İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.
           5.28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
           6. İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler ile 2012-2013-2014-2015-2016 Yıllarında Köydes İhalesi olarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların hissedar olduğu şirketler ihaleye katılamazlar. Buna ilişkin taahhütname verilecektir.  
            7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            8. İhale konusu işin tamamının veya bir kısmının, alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.
            9. İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmadığı taktirde isteklilerden ikinci teklifleri isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekaleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir.
            10. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
            11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
            12.İstekliler tekliflerini, işin tamamı için teklif verilecektir. Teklif edilecek malların fiyatları, teknik şartnamede belirtilen özellikler doğrultusunda verilmelidir. Teklifler tüm iş kalemleri için verilmelidir, kısmi teklif verilemez.
            13. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, haddi layık teklif verilmediği takdirde ihale bir hafta sonraya ertelenecektir.
 
e ) İhale Dökümanının Görüleceği Yer ve Hangi Bedelle Alınacağı :
Yeşilyurt Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığında görebilir, Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi 12206253-5001 nolu hesabına  ( İşin adı açıklama kısmına yazılacak) 100,00 TL yatırılarak alınabilir.
 
f) İhalenin Saati , Yeri ve Tarihi :
 İhale Tarihi : 09.03.2017 Perşembe  Günü  Saat : 14.00 (on dört)
Yeri             : Yeşilyurt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu, Kat 2
 
g) Tekliflerin Hangi Tarih Saate Kadar Nereye Verileceği        :
Teklifler 09.03.2017 Perşembe Günü Saat 14.00’ a kadar Yeşilyurt Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına teslim edilecektir.
 
h) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı :
 Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu verilecektir.
             İşlere ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden teklif alınacaktır. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurularının en geç 09.02.2017 Perşembe Günü Saat 14.00’ a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir.
 
               İlgililere duyurulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                      Recep KOŞAL
Kaymakam V.
Birlik Başkanı